قوانین و مقررات
۰%
باتری معمولی قلمی شیرینگ4تایی کملیون

درورق: 4عدد
در بسته: 10 عدد
در کارتن: 100 ورق

۰%
باتری معمولی نیم قلمی شیرینگ 4تایی کملیون

درورق: 4عدد
در بسته: 10 عدد
در کارتن: 100 ورق

۰%
باتری معمولی قلم شیرینگ 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 15 ورق
در کارتن: 180 ورق

۰%
باتری معمولی نیم قلم شیرینگ 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 15 ورق
در کارتن: 300 ورق

۰%
باتری معمولی 9ولت کتابی شیرینگ کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 12 عدد
در کارتن: 480 ورق

۰%
باتری9ولت کتابی شیرینگ تراست

درورق:1
دربسته:10عدد
درکارتن:500ورق

۰%
باتری آلکالاین9ولت کتابی تراست

درورق:اعدد
دربسته:10ورق
درکارتن:80ورق

۰%
باتری معمولی کارتی قلمی2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 240 ورق

۰%
باتری معمولی کارتی نیم قلمی2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 288 ورق

۰%
باتری معمولی کارتی قلمی4تایی کملیون

در ورق: 4 عدد
دربسته: 12 ورق
در کارتن: 240 ورق

۰%
۰%
موجود نیست
۰%
باتری قلم کارتی معمولی 2+4 کملیون

دربسته:12ورق
درکارتن:96ورق

۰%
۰%
باتری معمولی متوسط شیرینگ کملیون سایز C

در ورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 144 ورق

۰%
باتری معمولی متوسط کارتی کملیون سایز C

در ورق: 2 عدد
دربسته: 6 ورق
در کارتن: 144 ورق

۰%
باتری آلکالاین متوسط سایز C تراست

در ورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 48 ورق

۰%
باتری معمولی بزرگ کارتی کملیون سایز D

در ورق: 2 عدد
دربسته: 6 ورق
در کارتن: 72 ورق

۰%
باتری آلکالاین بزرگ تراست سایز D

در ورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 48 ورق

۰%
باتری بزرگ آلکالاین سایزD دی جی کملیون

ظرفیت و ماندگاری بالا
ویژگی ضد نشت
مناسب برای استفاده در دستگاه های دارای مصرف زیاد
فاقد جیوه و کادی

۰%
باتری متوسط سایزc دی جی آلکالین کملیون

ظرفیت و ماندگاری بالا
مناسب برای استفاده در دستگاه های دارای مصرف زیاد
فاقد جیوه و کادیوم
ویژگی ضد ن

۰%
باتری معمولی9ولت کتابی کارتی کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 240 ورق

۰%
باتری 9ولت دی جی آلکالاین کملیون

ظرفیت و ماندگاری بالا
مناسب برای استفاده در دستگاه های دارای مصرف زیاد
فاقد جیوه و کادیوم
ویژگی ضد ن

۰%
باتری آلکالاین پلاس 9ولت کتابی کارتی کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 192 ورق

۰%
۰%
باتری معمولی بزرگ شیرینگ کملیون سایز D

درورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 72 ورق

۰%
باتری آلکالاین قلمی پلاس 2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
در کارتن: 216 ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلمی پلاس2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
در کارتن: 288 ورق

۰%
باتری آلکالاین قلمی پلاس4تایی کملیون

درورق: 4 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 144 ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلمی پلاس4تایی کملیون

درورق: 4 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 288 ورق

۰%
۰%
۰%
باتری12تایی پلاس آلکالین کملیون . 8عدد قلم.4عدد نیم قلم

داخل بسته 8عدد باتری قلمی آلکالین
و 4عدد باتری نیم قلم آلکالین قرار دارد
ظرفیت و ماندگاری بالا
مناسب

۰%
باتری آلکالاین قلم 2 تایی تراست

در ورق: 2 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 80ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلم 2 تایی تراست

در ورق 2 عدد
در بسته 10 ورق
در کارتن: 180 عدد

۰%
باتری آلکالاین قلم 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلم 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 180 ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلم 4 تایی جویس

در ورق: 4 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 300 ورق

۰%
باتری آلکالاین قلمی دی جی2تایی کملیون

درورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
درکارتن: 216 ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلمی دی جی2تایی کملیون

درورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
درکارتن: 288ورق

۰%
۰%
۰%
۰%
باتری6تایی قلم و نیم قلم پلاس کملیون

12ورق در بسته
72 ورق در کارتن
تکنولوژی ساخت: پلاس آلکالین

۰%
۰%
۰%
باتری آلکالاین الترا قلم2تایی جی پی

درورق: 2 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن : 80 ورق

۰%
باتری آلکالاین الترا نیم قلم2تایی جی پی

در ورق: 2 عدد
در بسته : 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
باتری آلکالاین الترا قلم4تایی جی پی

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
باتری آلکالاین الترا نیم قلم4تایی جی پی

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
۰%
۰%
باتری معمولی نیم قلم ورق10تایی جی پی

تعداد در بسته=10 ورق
در کارتن=250 ورق

۰%
باتری معمولی قلم ورق10تایی جی پی

دربسته=10ورق
در کارتن=250ورق

۰%
۰%
۰%
باتری سکه ای تکی2016کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2016 جی پی

10ورق در بسته
100ورق در کارتن

۰%
باتری سکه ایی2016 تکی تراست

درورق:1عدد
دربسته:20ورق

۰%
باتری سکه ایی 5تایی2016تراست

درورق:5عدد
دربسته:25ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2032کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ایی2032تکی تراست

درورق:1عدد
دربسته:20ورق

۰%
باتری سکه ای5تایی2032تراست

درورق:5عدد
دربسته:25ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2025کملیون

درورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2025 جی پی

درورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق
درکارتن: 100 ورق

۰%
۰%
باتری سکه ایی2025تکی تراست

درورق:1عدد
دربسته:20ورق

۰%
باتری سکه ایی5تایی2025تراست

درورق:5عدد
دربسته:25ورق

۰%
باتری سکه ای تکی1632کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
۰%
باتری دکمه ای5تایی LR626-AG4جی پی

در ورق: 5 عدد
در بسته: 20 ورق 5 عددی
در کارتن=200 ورق

۰%
باتری دکمه ای AG4کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 20 ورق

۰%
باتری دکمه ای AG10کملیون

درورق: 2 عدد
دربسته: 20 ورق

۰%
باتری دکمه ای5تایی LR54-AG10جی پی

در ورق: 5 عدد
در بسته: 20 ورق 5 عددی
در کارتن=200 ورق

۰%
دکمه ای جی 13 کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 20 ورق

۰%
باتری دکمه ای5تایی LR44-AG13جی پی

در ورق: 5 عدد
در بسته: 20 ورق 5 عددی
در کارتن=200ورق

۰%
باتری ساعتی 371 تکی جی پی

درورق:1عدد
دربسته:10ورق

۰%