قوانین و مقررات
۰%
باتری معمولی قلمی شیرینگ2تایی کملیون

تعداد در ورق: 2 عدد
تعداد در بسته : 20 ورق

۰%
باتری معمولی نیم قلمی شیرینگ2تایی کملیون

تعداد در ورق : 2 عدد
تعداد در بسته : 20 ورق

۰%
باتری معمولی قلمی شیرینگ4تایی کملیون

درورق: 4عدد
در بسته: 10 عدد
در کارتن: 100 ورق

۰%
باتری معمولی نیم قلمی شیرینگ 4تایی کملیون

درورق: 4عدد
در بسته: 10 عدد
در کارتن: 100 ورق

۰%
باتری معمولی قلم شیرینگ 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 15 ورق
در کارتن: 180 ورق

۰%
باتری معمولی نیم قلم شیرینگ 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 15 ورق
در کارتن: 300 ورق

۰%
باتری معمولی 9ولت کتابی شیرینگ کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 12 عدد
در کارتن: 480 ورق

۰%
باتری معمولی کارتی قلمی2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 240 ورق

۰%
باتری معمولی کارتی نیم قلمی2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 288 ورق

۰%
باتری معمولی کارتی قلمی4تایی کملیون

در ورق: 4 عدد
دربسته: 12 ورق
در کارتن: 240 ورق

۰%
۰%
۰%
باتری معمولی متوسط شیرینگ کملیون سایز C

در ورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 144 ورق

۰%
باتری معمولی متوسط کارتی کملیون سایز C

در ورق: 2 عدد
دربسته: 6 ورق
در کارتن: 144 ورق

۰%
باطری بزرگ معمولی توشیبا سایز D

در ورق: 2 عدد
در بسته : 12 ورق
در کارتن : 144 ورق

۰%
باتری معمولی بزرگ کارتی کملیون سایز D

در ورق: 2 عدد
دربسته: 6 ورق
در کارتن: 72 ورق

۰%
باتری آلکالاین بزرگ تراست سایز D

در ورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 48 ورق

۰%
باتری آلکالین بزرگ کارتی گلدن سایز D

در ورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 48 ورق

۰%
باتری معمولی9ولت کتابی کارتی کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 240 ورق

۰%
باتری 9ولت کتابی سالی

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری معمولی بزرگ شیرینگ کملیون سایز D

درورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 72 ورق

۰%
موجود نیست
۰%
باتری آلکالین قلمی پلاس 2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
در کارتن: 216 ورق

۰%
باتری آلکالین نیم قلمی پلاس2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
در کارتن: 288 ورق

۰%
باتری آلکالین قلمی پلاس4تایی کملیون

درورق: 4 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 144 ورق

۰%
باتری آلکالین نیم قلمی پلاس4تایی کملیون

درورق: 4 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 288 ورق

۰%
باتری آلکالین قلم2تایی گلدن پاور

10ورق در بسته
80ورق در کارتن

۰%
۰%
۰%
باتری آلکالین قلم4تایی گلدن پاور

10ورق در بسته
80ورق در کارتن

۰%
باتری آلکالاین قلم 2 تایی تراست

در ورق: 2 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 180 ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلم 2 تایی تراست

در ورق 2 عدد
در بسته 10 ورق
در کارتن: 180 عدد

۰%
باتری آلکالاین قلم 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلم 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 180 ورق

۰%
باتری آلکالاین قلم 4 تایی جویس

در ورق : 4 عدد
در بسته : 6 ورق
در کارتن : 180 ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلم 4 تایی جویس

در ورق: 4 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 300 ورق

۰%
باتری آلکالین قلمی دی جی2تایی کملیون

درورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
درکارتن: 216 ورق

۰%
باتری آلکالین نیم قلمی دی جی2تایی کملیون

درورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
درکارتن: 288ورق

۰%
۰%
۰%
باتری آلکالین سوپر قلم2تایی جی پی

10ورق در بسته
80ورق در کارتن

۰%
۰%
باتری آلکالین الترا قلم2تایی جی پی

درورق: 2 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن : 80 ورق

۰%
باتری آلکالین الترا نیم قلم2تایی جی پی

در ورق: 2 عدد
در بسته : 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
باتری آلکالین الترا قلم4تایی جی پی

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
۰%
۰%
۰%
باتری سکه ای تکی2016کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2016 جی پی

10ورق در بسته
100ورق در کارتن

۰%
باتری سکه ای ورق5عددی2016 جی پی

در ورق: 5 عدد
در بسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری سکه ای ورق5عددی2016 گلدن پاور

در ورق: 5 عدد
دربسته: 25 ورق 5 عددی

۰%
باتری سکه ای تکی2032کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2032 جی پی

درورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق
درکارتن: 100 ورق

۰%
باتری سکه ای ورق5عددی2032 جی پی

در ورق: 5 عدد
دربسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری سکه ای تکی2025کملیون

درورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2025 جی پی

درورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق
درکارتن: 100 ورق

۰%
۰%
باتری سکه ای ورق5عددی2025 گلدن پاور

در ورق: 5 عدد
دربسته: 25 ورق 5 عددی

۰%
باتری سکه ای تکی1632کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری دکمه ای5تایی LR626-AG4جی پی

در ورق: 5 عدد
در بسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری دکمه ای AG4کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 20 ورق

۰%
باتری دکمه ای AG10کملیون

درورق: 2 عدد
دربسته: 20 ورق

۰%
دکمه ای جی 13 کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 20 ورق

۰%
باتری دکمه ای5تایی LR44-AG13جی پی

در ورق: 5 عدد
در بسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری ریموتی تکیA32کملیون

در ورق : 1 عدد
در بسته : 20 ورق

۰%
باتری ریموتی تکیA27جی پی

درورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق

۰%
باتری ریموتی ورق 5عددیA23جی پی

درورق: 5 عدد
دربسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری ریموتی تکیA27کملیون

درورق: 1 عدد
دربسته: 20 عدد
درکارتن: 900 عدد

۰%
باتری ریموتی ورق 5عددیA27جی پی

درورق: 5 عدد
دربسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری ریموتی تکیA23کملیون

تعداد در بسته 20 عدد
تعداد در کارتن 900 عدد
تکنولوژی ساخت :آلکالاین

۰%
باتری ریموتی ورق 5عددیA27گلدن پاور

در ورق: 5 عدد
در بسته: 25 ورق 5 عددی

۰%
باتری A476جی پی.4LR44

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری ریموتی تکیA23جی پی

درورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق

۰%
باتری سمعکی A10 دی پاور

در ورق : 6 عدد
در بسته : 10 ورق

۰%
باتری سکه ای تکی1220کملیون

در ورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق

۰%
۰%
باتری سکه ای تکی1620کملیون

در ورق: 1 عدد
دربسته: 10 عدد

۰%
باتری سکه ای 2430کملیون

در ورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق

۰%
۰%
۰%
۰%
۰%
۰%
۰%
۰%
۰%
۰%
۰%
پاوربانک جی پی10000میلی آمپر

نوع باتری : لیتیوم-پلیمری
ظرفیت اسمی: 10000 میلی‌آمپر ساعت
ولتاژ ورودی: 5.0 ولت
ولتاژ خروجی: 5.0 ولت

۰%
۰%
چراغ پلیسی COB Micro USB

اطلاعات عمومی
مدل XPE COB USB Rechargeale
رنگ بدنه مشکی
رنگ نور سفید
برد نور 65 متر
قابلیت تنظیم کان

۰%
موجود نیست
۰%
موجود نیست
۰%
موجود نیست
۰%
۰%