قوانین و مقررات
۰%
باتری معمولی قلمی شیرینگ2تایی کملیون

تعداد در ورق: 2 عدد
تعداد در بسته : 20 ورق

۰%
باتری معمولی نیم قلمی شیرینگ2تایی کملیون

تعداد در ورق : 2 عدد
تعداد در بسته : 20 ورق

۰%
باتری معمولی قلمی شیرینگ4تایی کملیون

درورق: 4عدد
در بسته: 10 عدد
در کارتن: 100 ورق

۰%
باتری معمولی نیم قلمی شیرینگ 4تایی کملیون

درورق: 4عدد
در بسته: 10 عدد
در کارتن: 100 ورق

۰%
باتری معمولی قلم شیرینگ 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 15 ورق
در کارتن: 180 ورق

۰%
باتری معمولی نیم قلم شیرینگ 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 15 ورق
در کارتن: 300 ورق

۰%
۰%
۰%
۰%
باتری معمولی 9ولت کتابی شیرینگ کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 12 عدد
در کارتن: 480 ورق

۰%
باتری9ولت کتابی شیرینگ تراست

درورق:1
دربسته:10عدد
درکارتن:500ورق

۰%
باتری9ولت آلکالاین کتابی تراست

درورق:اعدد
دربسته:10ورق
درکارتن:80ورق

۰%
باتری معمولی کارتی قلمی2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 240 ورق

۰%
باتری معمولی کارتی نیم قلمی2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 288 ورق

۰%
باتری معمولی کارتی قلمی4تایی کملیون

در ورق: 4 عدد
دربسته: 12 ورق
در کارتن: 240 ورق

۰%
۰%
۰%
۰%
باتری معمولی متوسط شیرینگ کملیون سایز C

در ورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 144 ورق

۰%
باتری معمولی متوسط کارتی کملیون سایز C

در ورق: 2 عدد
دربسته: 6 ورق
در کارتن: 144 ورق

۰%
۰%
باتری معمولی بزرگ کارتی کملیون سایز D

در ورق: 2 عدد
دربسته: 6 ورق
در کارتن: 72 ورق

۰%
باتری آلکالاین بزرگ تراست سایز D

در ورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 48 ورق

۰%
باتری آلکالین بزرگ کارتی گلدن سایز D

در ورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 48 ورق

۰%
باتری معمولی9ولت کتابی کارتی کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 240 ورق

۰%
باتری آلکالین9ولت کتابی کارتی کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 192 ورق

۰%
باتری معمولی بزرگ شیرینگ کملیون سایز D

درورق: 2 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 72 ورق

۰%
باتری آلکالاین 9ولت کتابی جویس

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری آلکالین قلمی پلاس 2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
در کارتن: 216 ورق

۰%
باتری آلکالین نیم قلمی پلاس2تایی کملیون

در ورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
در کارتن: 288 ورق

۰%
باتری آلکالین قلمی پلاس4تایی کملیون

درورق: 4 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 144 ورق

۰%
باتری آلکالین نیم قلمی پلاس4تایی کملیون

درورق: 4 عدد
در بسته: 12 ورق
در کارتن: 288 ورق

۰%
۰%
۰%
۰%
باتری آلکالاین نیم قلم 2 تایی تراست

در ورق 2 عدد
در بسته 10 ورق
در کارتن: 180 عدد

۰%
باتری آلکالاین قلم 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
باتری آلکالاین نیم قلم 4 تایی تراست

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 180 ورق

۰%
باتری آلکالاین قلم 4 تایی جویس

در ورق : 4 عدد
در بسته : 6 ورق
در کارتن : 180 ورق

۰%
۰%
۰%
باتری آلکالاین نیم قلم 4 تایی جویس

در ورق: 4 عدد
در بسته: 6 ورق
در کارتن: 300 ورق

۰%
باتری آلکالین قلمی دی جی2تایی کملیون

درورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
درکارتن: 216 ورق

۰%
باتری آلکالین نیم قلمی دی جی2تایی کملیون

درورق: 2 عدد
دربسته: 12 ورق
درکارتن: 288ورق

۰%
۰%
۰%
باتری آلکالین سوپر قلم2تایی جی پی

10ورق در بسته
80ورق در کارتن

۰%
۰%
باتری آلکالین سوپر قلم4تایی جی پی

10ورق در بسته
80ورق در کارتن

۰%
۰%
باتری آلکالین الترا قلم2تایی جی پی

درورق: 2 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن : 80 ورق

۰%
باتری آلکالین الترا نیم قلم2تایی جی پی

در ورق: 2 عدد
در بسته : 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
باتری آلکالین الترا قلم4تایی جی پی

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
باتری آلکالین الترا نیم قلم4تایی جی پی

در ورق: 4 عدد
در بسته: 10 ورق
در کارتن: 80 ورق

۰%
۰%
۰%
باتری سکه ای تکی2016کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2016 جی پی

10ورق در بسته
100ورق در کارتن

۰%
باتری سکه ای ورق5عددی2016 جی پی

در ورق: 5 عدد
در بسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری سکه ایی2016 تکی تراست

درورق:1عدد
دربسته:20ورق

۰%
باتری سکه ایی 5تایی2016تراست

درورق:5عدد
دربسته:25ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2032کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای ورق5عددی2032 جی پی

در ورق: 5 عدد
دربسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری سکه ایی2032تکی تراست

درورق:1عدد
دربسته:20ورق

۰%
باتری سکه ای5تایی2032تراست

درورق:5عدد
دربسته:25ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2025کملیون

درورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای تکی2025 جی پی

درورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق
درکارتن: 100 ورق

۰%
باتری سکه ایی2025تکی تراست

درورق:1عدد
دربسته:20ورق

۰%
باتری سکه ایی5تایی2025تراست

درورق:5عدد
دربسته:25ورق

۰%
باتری سکه ای تکی1632کملیون

در ورق: 1 عدد
در بسته: 10 ورق

۰%
باتری دکمه ای5تایی LR626-AG4جی پی

در ورق: 5 عدد
در بسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری دکمه ای AG4کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 20 ورق

۰%
باتری دکمه ای AG10کملیون

درورق: 2 عدد
دربسته: 20 ورق

۰%
باتری اکسید سیلور جی پی ساعتی5تایی364

در ورق:5عدد
در بسته:20ورق5تایی

۰%
دکمه ای جی 13 کملیون

در ورق: 2 عدد
در بسته: 20 ورق

۰%
باتری اکسید سیلور جی پی ساعتی5تایی371

در ورق:5عدد
دربسته:20ورق5تایی

۰%
باتری اکسید سیلور جی پی ساعتی5تایی377

درورق:5عدد
در بسته:20ورق5تایی

۰%
۰%
۰%
۰%
باتری ریموتی تکیA32کملیون

در ورق : 1 عدد
در بسته : 20 ورق

۰%
باتری ریموتی تکیA27جی پی

درورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق

۰%
باتری ریموتی تکی27تراست

در ورق:1عدد
دربسته:25ورق

۰%
باتری ریموتی ورق 5عددیA23جی پی

درورق: 5 عدد
دربسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری ریموتی5تایی27تراست

درورق:5عدد
دربسته:25ورق

۰%
باتری ریموتی تکیA27کملیون

درورق: 1 عدد
دربسته: 20 عدد
درکارتن: 900 عدد

۰%
باتری ریموتی ورق 5عددیA27جی پی

درورق: 5 عدد
دربسته: 20 ورق 5 عددی

۰%
باتری ریموتی تکیA23کملیون

تعداد در بسته 20 عدد
تعداد در کارتن 900 عدد
تکنولوژی ساخت :آلکالاین

۰%
باتری ریموتی تکیA23جی پی

درورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق

۰%
باتری ریموتی تکی23تراست

در ورق:1عدد
در بسته:25ورق

۰%
باتری ریموتی5تایی23تراست

درورق:5عدد
در بسته:25ورق

۰%
موجود نیست
۰%
باتری سکه ای تکی1220کملیون

در ورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای تکی1620کملیون

در ورق: 1 عدد
دربسته: 10 عدد

۰%
باتری سکه ای 2430کملیون

در ورق: 1 عدد
دربسته: 10 ورق

۰%
باتری سکه ای 2450کملیون

تعداد باتری های موجود در پک 1عدد
تعداد در بسته 10 عدد
ولتاژ 3 ولت
نوع باتری سکه ای 2450
تکنولوژی لیت

۰%
باتری سمعکی A312 ریواک

10 ورق در بسته
100 ورق در کارتن

۰%
۰%
۰%
۰%
۰%
موجود نیست
۰%
۰%
۰%
۰%